Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-01-19, 09:51 4.11. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIV/714/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:49 4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:46 4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:42 4.8. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna gmina Ustrzyki Dolne,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:40 4.7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Równia gmina Ustrzyki Dolne,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:37 4.6. w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:33 4.5. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023-2032,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:30 4.4. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Innowacyjne Bieszczady" na lata 2023 - 2030,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:26 4.3. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 - 2026,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:24 4.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:18 4.1. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/830/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie,
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:14 Głosowanie - wniosek formalny
Protokół z LXII sesji
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:13 Głosowanie - wniosek formalny
Protokół z LXI sesji
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:12 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-19
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji...
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 studium uwarunkowań...
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-19, 09:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXI/830/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych...
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
LXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2023-01-05, 09:09 3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.
LXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2023-01-05, 09:03 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2023-01-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-12-29, 13:56 6.21. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego - węgla kamiennego,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:54 6.20. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:47 6.19. w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:43 6.18. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych będących własnością Skarbu Państwa, a pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:39 6.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:38 6.16. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021",
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:35 6.15. w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2019-2021",
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:32 6.14. w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Sanockiego,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:30 6.13. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:25 6.12. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:17 6.11. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/796/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
7
6
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:15 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zakończenia dyskusji i przejście do głosowania
ZATWIERDZONO
8
5
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 13:07 6.10. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:53 6.9. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:50 6.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:38 6.6. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr LIX/781/22 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi na dz. 1243 w m-ci Ustrzyki Dolne wraz z kanalizacją deszczową",
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:34 6.5. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/763/22 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych",
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:31 6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Działkowej",
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:29 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2023 roku,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:27 6.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2023 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 12:24 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-29, 11:55 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia przerwy
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 11:53 5.8. Głosowanie na projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
10
3
2
szczegóły głosowania
2022-12-29, 11:51 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 5
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2022-12-29, 11:50 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 4
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 11:50 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 11:49 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 11:47 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 09:19 3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 09:18 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-12-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały nr 6.18.
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania