Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-12-29, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ...
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-12-29, 09:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach...
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-11-24, 11:36 4.18. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/791/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:33 4.17. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku.
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:29 4.16. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Daszówka, gmina Ustrzyki Dolne.
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:26 4.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:23 4.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brzegi Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:20 4.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:18 4.12. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:15 4.11. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:11 4.10. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Ustrzyki Dolne,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:07 4.9. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:03 4.8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 11:01 4.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:57 4.6. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/712/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne – Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych”,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:51 4.5. w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII/764/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Korczaka w m-ci Ustrzyki Dolnych”,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
9
6
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:29 4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:26 4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
11
4
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:21 4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:17 4.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu pn: „Cyfrowa Gmina”,
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:14 3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:13 2. Przyjęcie porządku obrad.
LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-24
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej ...
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-24, 10:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/791/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada ...
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2022-11-04, 13:18 4.26. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 13:15 4.25. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 - 2026,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 13:12 4.24. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ARŁAMÓW - KOMPLEKS",
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 13:10 4.23. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 13:07 4.22. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2022-11-04, 13:04 4.21. w sprawie przystąpienia do zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 13:01 4.20. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
8
6
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 12:27 4.19. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 12:21 4.18. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 12:16 4.17. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne",
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 12:07 4.16. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 12:02 4.15. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 11:56 4.14. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 11:50 4.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 11:38 4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
12
2
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:48 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:46 4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:21 4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych",
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
12
1
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:19 4.9. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Budynek ul. Dworcowa 10 - (dach)",
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:16 4.8. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne – Droga Łobozew,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:13 4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:10 4.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Oświetlenie drogi w m-ci Braniów,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:08 4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Przebudowa drogi na dz. 1243 w m-ci Ustrzyki Dolne wraz z kanalizacją deszczową,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:04 4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2022-11-04, 10:02 4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem niezbędnych dokumentów oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2022-11-04
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania