Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2024 - 2029 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-06-28, 16:05 7.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 16:03 7.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę / przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego”, obejmującego realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne, polegającą na budowie chodnika wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Hoszów",
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:59 7.5. w sprawie uchylenia uchwały nr LXIV/872/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:56 7.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana funkcji budynku byłej szkoły podstawowej w m-ci Wojtkówka”.
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:53 7.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:51 7.2. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia,
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:47 7.1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:32 Głosowanie - wniosek formalny
o 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:29 6.9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ODRZUCONO
5
1
7
szczegóły głosowania
2024-06-28, 15:20 6.5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023,
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2024-06-28, 14:23 5.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ODRZUCONO
1
4
8
szczegóły głosowania
2024-06-28, 13:18 4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 13:09 2. Przyjęcie porządku obrad.
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-28
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-28, 13:04 Głosowanie - wniosek formalny
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana funkcji budynku byłej szkoły podstawowej w m-ci Wojtkówka”.
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-06-06, 14:22 5.16. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LXIII/851/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 14:20 5.15. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LX/815/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 14:18 5.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 14:16 5.13. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2024-06-06, 14:13 5.12. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 14:06 5.11. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2024-06-06, 14:02 5.10. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2024 - 2030.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 14:00 5.9. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2022-2023”.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:57 5.8. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
7
5
1
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:40 5.7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:37 5.6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:25 5.5. w sprawie uchylenia uchwały nr LXXVIII/1024/24 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi Dolne w km 0+123,46 do 0+874 oraz w km 0+000 do 0+090,23”.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
12
0
1
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:21 5.4. w sprawie uchylenia uchwały nr LXXII/970/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415”.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:18 5.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowej z terenu gminy Ustrzyki Dolne”.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:15 5.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 59 w m-ci Ustjanowa Górna”.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:12 5.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:09 4. Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:08 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2024-06-06, 13:07 2. Przyjęcie porządku obrad.
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-06-06
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-05-15, 14:33 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-05-15
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:32 Głosowanie - wniosek formalny
o przyjęcie maksymalnych stawek wynagrodzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:20 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Jana Fedczaka na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:17 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Małgorzaty Iwanik na Przewodniczącą Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:16 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykały na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:16 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykały na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:15 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Bogdana Kwaśnika na Przewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:14 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Leszka Dobosza na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw wsi.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:13 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Roberta Piotrowicza na Przewodniczącego Komisji do spraw wsi.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:12 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Wojciecha Chudego na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:12 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Jana Fedczaka na Przewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:11 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnej Renaty Wolańskiej na Wiceprzewodniczącą Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:09 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Mariusza Maczyszyna na Przewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:08 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Czesława Urbana na Wiceprzewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:08 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Pawła Sykałę na Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:07 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Mariusza Maczyszyna na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-05-15, 14:06 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie radnego Wojciecha Chudego na Przewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
1 2 3