Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-04-03, 12:03 5.2. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem uzupełniającym ławników na kadencję przypadającą na lata 2024-2027
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 12:01 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie pana Marka Dziwisza na członka Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem uzupełniającym ławników na kadencję przypadającą na lata 2024-2027.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 12:01 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie pani Leokadii Bis na członka Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem uzupełniającym ławników na kadencję przypadającą na lata 2024-2027.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 12:00 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie pana Czesława Urbana na członka Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem uzupełniającym ławników na kadencję przypadającą na lata 2024-2027.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 11:53 4.9. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych".
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 11:50 4.8. w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 11:48 4.7. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w Gminie Ustrzyki Dolne
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 11:22 Głosowanie - wniosek formalny
o 15 minut przerwy.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-04-03, 11:21 4.6. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prowadzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
7
6
2
szczegóły głosowania
2024-04-03, 10:29 4.5. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2024-04-03, 10:27 4.4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
8
2
4
szczegóły głosowania
2024-04-03, 10:24 4.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
9
1
5
szczegóły głosowania
2024-04-03, 10:09 4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (klasy I - III) w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów przeciw pożarowych”
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
9
1
5
szczegóły głosowania
2024-04-03, 09:40 4.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi Dolne w km 0+123,46 do 0+874 oraz w km 0+000 do 0+090,23”.
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
9
1
5
szczegóły głosowania
2024-04-03, 09:35 3. Przyjęcie protokołu z LXXVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2024-04-03, 09:34 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-04-03
ZATWIERDZONO
10
1
4
szczegóły głosowania
2024-04-03, 09:30 Głosowanie - wniosek formalny
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie prowadzenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ODRZUCONO
6
8
1
szczegóły głosowania
2024-04-03, 09:28 Głosowanie - wniosek formalny
o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (klasy I - III) w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych i przepisów przeciw pożarowych”
ODRZUCONO
6
9
0
szczegóły głosowania
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-03-08, 10:28 5.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne, stanowiących mienie komunalne.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 10:25 5.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 10:20 5.14. w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXI/962/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 10:16 5.13. w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych wyrażonego w uchwale nr L/665/22 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 10:13 5.12. w sprawie przyjęcia sprawozdania za lata 2022 – 2023 z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2022 - 2025".
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 10:10 5.11. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024”.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 10:06 5.10. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Ustrzyki Dolne obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 09:27 Głosowanie - wniosek formalny
o 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 09:26 5.9. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 09:22 5.8. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2024 – 2026.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 09:20 5.7. w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023 – 2038.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
11
0
4
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:55 5.6. w sprawie przyjęcia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Ustrzyki Dolne do 2030 roku.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:51 5.5. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:49 5.4. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:46 5.3. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:44 5.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:11 5.1. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na rok 2024.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:08 4. Przyjęcie protokołu z LXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:07 3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2024-03-08, 08:06 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-03-08
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-02-23, 08:31 3.3. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających.
LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-02-23, 08:29 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie Czesława Urbana na członka zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów w wyborach uzupełniających do Sądu Rejonowego w Lesku na ławników sądowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-02-23, 08:29 Głosowanie - wniosek formalny
o powołanie Ryszarda Lawrenca na zastepcę przewodniczącą zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów w wyborach uzupełniających do Sadu Rejonowego w Lesku na ławników sądowych.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-02-23, 08:25 3.2. w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla decyzji z dnia 8 stycznia 2024 r. podjętej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie wyłączenia lub ograniczenia na pół roku wycinki drzew na terenie dziesięciu lokalizacji w Polsce, w tym także na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-02-23, 08:23 3.1. w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu dla inicjatywy utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.
LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-02-23, 08:11 2. Przyjęcie porządku obrad.
LXXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-02-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2024-02-23, 08:04 Głosowanie - wniosek formalny
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających.
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2024-01-22, 12:13 6.11. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-01-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-22, 12:02 6.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na rok 2024.
LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-01-22
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2024-01-22, 12:00 6.9. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/974/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-01-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2024-01-22, 11:57 6.8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa III” – część B.
LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-01-22
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2024-01-22, 11:55 6.7. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa III” – część A.
LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2024-01-22
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania