Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-23, 13:21 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:19 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:15 Głosowanie - wniosek formalny
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie realizacji inwestycji
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:14 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana kolejności w porządku obrad - punkty 18 i 19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-16, 17:00 4.6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:32 4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:27 4.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:22 4.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:18 4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:13 4.1. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020”
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:08 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-02-05, 10:32 5.18. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 1284/19
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:28 5.17. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:25 5.16. w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:22 5.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:16 5.14. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. "Zielone Bieszczady"
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:14 5.13. w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:12 5.12. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:06 5.11. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:02 5.10. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:59 5.9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:54 5.8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:48 5.7. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2016-2018”,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:46 5.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (nr 73/2 i 73/3)
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:43 5.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brzegi Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:39 5.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Liskowate nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:36 5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:29 5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:26 5.1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:17 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:15 2. Przyjęcie porządku obrad
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 1284/19
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie projektu uchwały nr 5.12
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-01-09, 10:43 6.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2020 rok
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
11
1
3
szczegóły głosowania
2020-01-09, 10:37 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2020 roku
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 10:35 6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 10:32 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:58 Głosowanie - wniosek formalny
15 minutowa przerwa
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:56 5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:55 Głosowanie - wniosek formalny
autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:54 Głosowanie - wniosek formalny
autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 09:53 Głosowanie - wniosek formalny
autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 08:13 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
11
0
1
szczegóły głosowania
2020-01-09, 08:12 2. Przyjęcie porządku obrad
XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-01-09
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2020-01-09, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-30, 13:06 5.22. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:58 5.21. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-30, 12:53 5.20. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych
XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-12-30
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20