Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-23, 15:35 5.17. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369_3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:32 5.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustjanowa Górna nieruchomości mienia komunalnego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:29 5.15. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:25 5.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:21 5.13. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Bandrów Narodowy
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:17 5.12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustjanowa Górna
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:11 5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:08 5.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:05 5.9. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
8
0
7
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:01 5.8. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 15:00 5.7. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:56 5.6. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ODRZUCONO
1
14
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:34 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
11
0
4
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:33 5.5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:25 5.4. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:19 5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 14:12 5.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:55 5.1. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:35 Głosowanie - wniosek formalny
Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:34 Głosowanie - wniosek formalny
Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:32 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-23
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:23 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
ZATWIERDZONO
8
2
5
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:22 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanum grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:21 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:19 Głosowanie - wniosek formalny
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:15 Głosowanie - wniosek formalny
wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie realizacji inwestycji
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-23, 13:14 Głosowanie - wniosek formalny
zmiana kolejności w porządku obrad - punkty 18 i 19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-04-16, 17:00 4.6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:32 4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:27 4.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:22 4.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:18 4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:13 4.1. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020”
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2020-04-16, 16:08 3. Przyjęcie porządku obrad.
XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-04-16
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2020-02-05, 10:32 5.18. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 1284/19
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:28 5.17. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:25 5.16. w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:22 5.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:16 5.14. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. "Zielone Bieszczady"
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:14 5.13. w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:12 5.12. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:06 5.11. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 10:02 5.10. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:59 5.9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:54 5.8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:48 5.7. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2016-2018”,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:46 5.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (nr 73/2 i 73/3)
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:43 5.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brzegi Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:39 5.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Liskowate nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2020-02-05, 09:36 5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2020-02-05
ZATWIERDZONO
12
1
1
szczegóły głosowania