Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-01-29, 08:54 5.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa II”
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:51 5.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Stadion zimowy”
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:47 5.5. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:44 5.4. w sprawie pozbawiania kategorii dróg gminnych połozonych w gminie Ustrzyki Dolne
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:41 5.3. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:38 5.2. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:33 5.1. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym,
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:28 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:11 2. Przyjęcie porządku obrad
VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-29
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-29, 08:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-01-03, 13:15 6.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 13:12 6.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 13:08 6.8. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 13:02 6.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Sieć wodociągowa w m-ci Krościenko, Przebudowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych ul, Jagiellońska, ul. Sikorskiego, Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT, Budowa stadionu zimowego)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:59 6.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Kompleksowa przebudowa budynku Orange wraz ze zmianą sposobu użytkowania PT)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:57 6.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych - Orange)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:53 6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych)
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:50 6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2019 roku
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:48 6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:46 6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:15 Głosowanie - wniosek formalny
Przerwa 15 minut do godz. 12:30
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:13 5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
10
2
3
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:06 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 5 dot. zmiany nazwy zadania - droga Bandrów - Stebnik
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:05 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 4 dot. projektu PROW - wyposażenie świetlic wiejskich
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:04 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 3 dot. projektu ,,Kompetencje cyfrowe w gminie Ustrzyki Dolne''
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:02 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 2 dot. zmiany w zakresie wydatków na fundusz sołecki
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 12:02 Głosowanie - wniosek formalny
Autopoprawka nr 1 dot. pomocy społecznej - projekt Akademia Pozytywnej Komunikacji
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 10:05 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskej
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
13
0
2
szczegóły głosowania
2019-01-03, 10:04 2. Przyjęcie porządku obrad
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-01-03
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2018-12-20, 17:58 7.12. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr II/14/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
12
0
3
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:54 7.11. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015 – 2020
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
9
2
4
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:29 7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2018-12-20
ZATWIERDZONO
10
3
2
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:14 Głosowanie - wniosek formalny
Przerwa 5 minut
ZATWIERDZONO
13
2
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:13 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Henryka Tymejczyka na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia
ZATWIERDZONO
11
3
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Ryszarda Lawrenca na Przewodniczącego Komisji do spraw rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia
ZATWIERDZONO
10
1
4
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Piotra Mazura na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów
ZATWIERDZONO
10
4
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pani Anny Buczek na Przewodniczącego Komisji do spraw budżetu i finansów
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Arkadiusza Lupy na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury
ODRZUCONO
6
7
2
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pani Bożeny Bałkoty na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Bogdana Kwaśnika na Przewodniczącego Komisji do spraw oświaty, turystyki, sportu i kultury
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:05 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Marka Dziwisza na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw wsi
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:04 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Piotra Mazura na Przewodniczącego Komisji do spraw wsi
ZATWIERDZONO
12
3
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:03 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Jana Kniaziowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
ZATWIERDZONO
14
1
0
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:02 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Artura Bobreckiego na Przewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
ODRZUCONO
5
9
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 17:01 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Henryka Tymejczyka na Przewodniczącego Komisji do spraw nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego.
ZATWIERDZONO
10
4
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:59 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Artura Bobreckiego na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
ODRZUCONO
5
9
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:58 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Ryszarda Lawrenca na Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
ZATWIERDZONO
8
2
4
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:57 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Artura Bobreckiego na Przewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
ODRZUCONO
6
8
1
szczegóły głosowania
2018-12-20, 16:56 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie powołania Pana Jana Kniaziowskiego na Przewodniczącego Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych.
ZATWIERDZONO
11
2
2
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20