Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-06-19, 14:52 7.3. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:50 Głosowanie - wniosek formalny
sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:46 7.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaroawania tych odpadów
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
8
1
6
szczegóły głosowania
2019-06-19, 14:41 7.1. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustrzyki Dolne
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
8
1
6
szczegóły głosowania
2019-06-19, 13:55 6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ODRZUCONO
7
6
2
szczegóły głosowania
2019-06-19, 13:39 6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
7
6
2
szczegóły głosowania
2019-06-19, 13:02 4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2019-06-19, 12:12 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
14
0
1
szczegóły głosowania
2019-06-19, 12:11 2. Przyjęcie porządku obrad
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-06-19
ZATWIERDZONO
9
2
4
szczegóły głosowania
2019-06-19, 12:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
ZATWIERDZONO
8
5
2
szczegóły głosowania
2019-06-19, 12:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne.
ZATWIERDZONO
8
5
2
szczegóły głosowania
2019-06-19, 12:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wycofanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-05-23, 10:12 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
10
2
1
szczegóły głosowania
2019-05-23, 10:11 5.17. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów"
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 10:06 5.16. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:57 5.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Nowy model transferu turystycznego w Bieszczadach jako element gospodarki przyjaznej środowisku”
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:49 5.14. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:46 5.13. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:40 5.12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2019 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:38 5.11. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2020 rok
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:26 5.10. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:20 5.9. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:15 5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:09 5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Łodyna nieruchomości mienia komunalnego
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:06 5.6. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 09:01 5.5. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z miastem Galanta na Słowacji
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:57 5.4. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:54 5.3. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:51 5.2. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:33 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:20 5.1. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły publicznej – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych.
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:15 4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka szarego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:09 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:08 2. Przyjęcie porządku obrad
X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-05-23
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:07 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów"
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-05-23, 08:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wycofanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia tytułu Honorowego Obywatelstwa Panu Lechowi Wałęsie
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-04-16, 10:27 5.3. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Jamna Górna-Arłamów''
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:56 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
12
2
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:55 5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-04-16
ZATWIERDZONO
10
4
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:52 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 33 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:51 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 32 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
1
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:50 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 31 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
9
2
3
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:40 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 30 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 29 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 28 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:37 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 27 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
13
0
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:36 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 26 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
10
3
1
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:35 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 25 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:34 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 24 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
0
2
szczegóły głosowania
2019-04-16, 09:33 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia uwagi nr 23 do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
11
1
1
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20