Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Wyniki głosowań radnych - Kadencja 2018-2023 - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
Data głosowania Sesja Wynik głosowania
2019-12-02, 16:10 4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
10
2
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:09 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zamknięcia dyskusji i przejścia do głosowania
ZATWIERDZONO
9
4
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:06 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty 5000 zł z Turystyki na Ochronę Zwierząt Bezdomnych
ODRZUCONO
4
8
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:03 Głosowanie - wniosek formalny
zwiększenie w par. 17 pkt 3 kwotę z 30000 zł na 40000 zł
ODRZUCONO
4
8
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 16:00 Głosowanie - wniosek formalny
usunięcie w par. 11 pkt 8. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie
ODRZUCONO
4
8
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 15:18 4.20. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 15:01 4.19. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:55 4.18. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zmiana”
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:52 4.17. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2020
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:45 4.16. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne.
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:40 4.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne (Ustjanowa Górna)
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:37 4.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie Ustrzyk Dolnych (ul. Nadgórna)
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
12
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:35 4.13. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:28 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
6
8
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:27 4.12. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 14:10 4.11. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
11
2
1
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:41 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
9
5
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:39 4.10. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:36 4.9. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior +” w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:28 4.8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:21 4.7. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 12:16 4.6. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:55 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:46 4.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
13
1
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:34 4.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
11
3
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ODRZUCONO
5
5
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 11:06 4.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:34 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:26 4.1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:23 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie przyjęcia porządku obrad
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:22 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.27
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:21 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany w nazwie uchwały 4.4
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 10:17 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia zmian w nazwach uchwał
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:45 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:40 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
ZATWIERDZONO
12
0
2
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:39 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:38 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:35 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:33 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:32 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:31 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:30 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:28 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.2
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:26 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie zmiany porządku obrad - usunięcie punktu 4.1
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-12-02, 09:10 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy i udostępnienia wniosku
ZATWIERDZONO
14
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:11 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia 30 minut przerwy
ODRZUCONO
7
8
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:10 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:09 2. Przyjęcie porządku obrad
XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2019-11-25
ZATWIERDZONO
15
0
0
szczegóły głosowania
2019-11-25, 09:08 Głosowanie - wniosek formalny
w sprawie wprowadzenia przed punktem 4.1 dwóch projektów uchwał w sprawie odwołania i powołania wiceprzewodniczących
ZATWIERDZONO
8
6
1
szczegóły głosowania
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20