Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2022-06-02 09:00
LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2022 rok
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
4.2.w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/173/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.4.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.w sprawie wyrażenia zogdy na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkówka nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.9.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.10.w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Leszczowate,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.11.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.12.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIII/706/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.13.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.14.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.