Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych