Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2024-06-28 13:00
IV absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie IV absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana funkcji budynku byłej szkoły podstawowej w m-ci Wojtkówka”.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Sołtysa.
4.Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Procedura rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2023 rok:
5.1.przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2023 rok.
5.2.otwarcie dyskusji.
5.3.wystąpienia formalne zgłoszonych mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne.
5.4.wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
5.5.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (7.69%)
(1)
PRZECIW (30.77%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (61.54%)
(8)
szczegóły głosowania
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2023 rok:
6.1.przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2023 rok,
6.2.oczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2023 rok,
6.3.przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wykonania budżetu Gminy Ustrzyki Dolne za 2023 rok,
6.4.dyskusja,
6.5.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
6.6.przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
6.7.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
6.8.dyskusja,
6.9.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
WNIOSEK FORMALNY: o 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (38.46%)
(5)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (53.85%)
(7)
szczegóły głosowania
7.Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
7.1.w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.2.w sprawie pozostawienia skargi bez rozpatrzenia,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.3.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.4.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana funkcji budynku byłej szkoły podstawowej w m-ci Wojtkówka”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.5.w sprawie uchylenia uchwały nr LXIV/872/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.6.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez rozbudowę / przebudowę odcinków dróg wojewódzkich polegającą na budowie dróg dla pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów na terenie województwa podkarpackiego”, obejmującego realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Ustrzyki Górne, polegającą na budowie chodnika wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Hoszów",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.7.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.