Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-11-16 09:00
LXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Informacja z działalności komisarza - pełniącego obowiązki Burmistrza Ustrzyk Dolnych od dnia objęcia urzędu do dnia sesji.
4.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1.w sprawie zmiany uchwały nr LIX/791/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.2.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.3.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.4.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.5.w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.6.w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Jałowe oraz przebudowa drogi w miejscowości Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne”
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.7.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.8.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.9.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LXXI/963/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.10.w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Hoszów
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany podstawy prawnej.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.11.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
4.12.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II – etap I
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Zakończenie obrad.