Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-06-14 08:00
LXVIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXVIII absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/544/17 ...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/307/16 ...
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołów z LXIV, LXV, LXVI oraz LXVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Procedura rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2022 rok:
4.1.przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2022 rok,
4.2.otwarcie dyskusji,
4.3.wystąpienia formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne,
4.4.wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
4.5.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (28.57%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2022 rok:
6.1.odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i finansów w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
6.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2022 rok,
6.3.dyskusja,
6.4.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
6.5.odczytanie protokołu Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
6.6.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
6.7.dyskusja,
6.8.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (35.71%)
(5)
szczegóły głosowania
7.Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
7.2.w sprawie uzgodnienia odstępstw od zakazów dla użytków ekologicznych pod nazwą zespół użytków ekologicznych Jamna Górna oraz pod nazwą zespół użytków ekologicznych Jamna Dolna w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na obszarze użytków ekologicznych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.3.w sprawie zmiany uchwały nr LXIV/868/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa III",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.4.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.5.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.6.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.7.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.8.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119233R w km 0+000 do 0+964 w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.9.w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/733/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 lipca 2022 roku dot. zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.10.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.11.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.12.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (76.92%)
(10)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
7.13.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.14.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.15.w sprawie zmiany uchwały nr XL/544/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustrzyki Dolne, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.16.w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/307/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Arłamów S.A. w Arłamowie.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.