Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
ZATWIERDZONO PDF

7.9. w sprawie uchylenia uchwały nr LVI/733/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 lipca 2022 roku dot. zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,

LXVIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych