Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-08-31 12:00
LXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu 5.7
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad punktu "Przyjęcie protokołu z LXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych".
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
4.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustjanowa Górna nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzegach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2024.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego, związanego z zapewnieniem bezplatnego transportu i opieki dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2024 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.9.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na opracowanie operatu wodnoprawnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.10.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury przeszkolnej w Gminie Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne - PT".
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.11.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych w Gminie Ustrzyki Dolne - PT".
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.12.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119241R w km 0+00 do 0+308 w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Mickiewicza".
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.13.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.14.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.15.w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne oraz jego zastępcy w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Michała Wnuka
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Ryszarda Lawrenca
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.16.w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2300R Jasień-Jałowe-Bandrów w miejscowości Jałowe dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.