Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2022-12-29 09:00
LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ...
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały nr 6.18.
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.
5.Procedura uchwalenia Budżetu Gminy:
5.1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
5.2.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
5.3.Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej.
5.4.Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii Komisji.
5.5.Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
5.6.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
5.7.Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza.
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 4
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 5
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
5.8.Głosowanie na projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
6.Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.1.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
6.2.w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2023 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.3.w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2023 roku,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.4.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Działkowej",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.5.w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/763/22 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
6.6.w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr LIX/781/22 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi na dz. 1243 w m-ci Ustrzyki Dolne wraz z kanalizacją deszczową",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
6.7.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.8.Przerwa
6.9.w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.10.w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.11.w sprawie zmiany uchwały nr LIX/796/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zakończenia dyskusji i przejście do głosowania
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (38.46%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.85%)
(7)
PRZECIW (46.15%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.12.w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.13.w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.14.w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Sanockiego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.15.w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2019-2021",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.16.w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.17.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.18.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych będących własnością Skarbu Państwa, a pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.19.w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.20.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.21.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego - węgla kamiennego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.