Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2024-06-06 13:00
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z II nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
5.1.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.2.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Rewitalizacja budynku byłej szkoły podstawowej na dz. nr ewid. 59 w m-ci Ustjanowa Górna”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.3.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowej z terenu gminy Ustrzyki Dolne”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.4.w sprawie uchylenia uchwały nr LXXII/970/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 119219R ulica Jana Pawła II w m-ci Ustrzyki Dolne km 0+255 do km 0+415”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.5.w sprawie uchylenia uchwały nr LXXVIII/1024/24 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 kwietnia 2024 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2024 rok na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzegi Dolne w km 0+123,46 do 0+874 oraz w km 0+000 do 0+090,23”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.6.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.7.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.8.w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.85%)
(7)
PRZECIW (38.46%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.9.w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2022-2023”.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.10.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2024 - 2030.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.11.w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w publicznych szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.12.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.13.w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
5.14.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.15.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LX/815/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.16.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LXIII/851/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie obrad.