Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2024-01-22 08:00
LXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Informacja nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
5.Procedura uchwalenia Budżetu Gminy.
5.1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
5.2.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
5.4.Przedstawienie stanowiska pełniącego funkcję Burmistrza Ustrzyk Dolnych do wniosków zawartych w opinii Komisji.
5.5.Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej.
5.6.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
5.7.Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek.
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 1
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 2
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 3
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 4
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 5
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 6
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 7
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 8
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 9
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 10
ZATWIERDZONO
ZA (50%)
(7)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 11
ZATWIERDZONO
ZA (50%)
(7)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 12
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (28.57%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 13
ZATWIERDZONO
ZA (50%)
(7)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 14
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (42.86%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 15
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (42.86%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 16
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: o zwołanie 20 min. przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.8.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2024.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
6.Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
6.1.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (35.71%)
(5)
szczegóły głosowania
6.2.w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2024 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Projekt uchwały
6.3.w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2024 roku.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Projekt uchwały
6.4.w sprawie udzielenia dotacji dla Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział Bieszczadzki na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowo konserwatorskich w cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Liskowate” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Projekt uchwały
6.5.w sprawie powierzenia Bieszczadzkiemu Związkowi Komunikacyjnemu prowadzenia zadania publicznego związanego z zapewnieniem bezpłatnego transportu dzieci do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Projekt uchwały
6.6.w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.7.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa III” – część A.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.8.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa III” – część B.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
6.9.w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/974/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.10.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na rok 2024.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
6.11.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.