Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2022-07-14 08:00
LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LVI absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany kolejności w porządku obrad
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska
ODRZUCONO
ZA (40%)
(6)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z LIV oraz LV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
4.Procedura rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok:
4.1.przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok,
4.2.otwarcie dyskusji,
4.3.wystąpienia formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne,
4.4.wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
4.5.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 20 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
5.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok:
6.1.odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i finansów w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
6.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2021 rok,
6.3.dyskusja,
6.4.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
6.5.odczytanie protokołu Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
6.6.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok,
6.7.dyskusja,
6.8.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (69.23%)
(9)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
7.Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
7.1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.2.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska,
WNIOSEK FORMALNY: wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (23.08%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (38.46%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (30.77%)
(4)
szczegóły głosowania
7.3.w sprawie przyjęcia "Planu budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2022-2025",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.4.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.5.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.6.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
7.7.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
7.8.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.