Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2020-04-23 13:00
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Stwierdzenie quorum i osobistej obecności Radnych.
3.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: zmiana kolejności w porządku obrad - punkty 18 i 19
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie realizacji inwestycji
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanum grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (33.33%)
(5)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
WNIOSEK FORMALNY: Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Protokół z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
5.1.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.2.w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.3.w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.4.w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.5.w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.6.w sprawie ustanowienia pomników przyrody
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (6.67%)
(1)
PRZECIW (93.33%)
(14)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.7.w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.8.w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.9.w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (46.67%)
(7)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.10.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.11.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.12.w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustjanowa Górna
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.13.w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Bandrów Narodowy
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.14.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.15.w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.16.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustjanowa Górna nieruchomości mienia komunalnego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.17.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369_3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.18.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.19.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 3_5, 3_9 i 21 w obrębie geodezyjnym Arłamów
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.20.w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łobozewie Dolnym
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.21.w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łodynie
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.22.w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.23.w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Anny Buczek
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (46.67%)
(7)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pana Czesława Urbana
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (46.67%)
(7)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Kandydatura Pani Renaty Wolańskiej
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (46.67%)
(7)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (46.67%)
(7)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
projekt uchwały
5.24.w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 25 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE (ANULOWANE)
Głosowanie radnych
GŁOSOWANIE (REASUMPCJA)
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (46.67%)
(7)
szczegóły głosowania
5.25.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.26.w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie obrad.