Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2022-11-04 09:00
LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie odroczenia sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do dnia 14 listopada 2022
ODRZUCONO
ZA (21.43%)
(3)
PRZECIW (71.43%)
(10)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji...
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących...
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych...
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej...
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii...
ODRZUCONO
ZA (50%)
(7)
PRZECIW (42.86%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Uchwała PST 2022.doc
4.2.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu pn. Ustrzycki dostępny samorząd,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem niezbędnych dokumentów oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.4.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Przebudowa drogi na dz. 1243 w m-ci Ustrzyki Dolne wraz z kanalizacją deszczową,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Oświetlenie drogi w m-ci Braniów,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne – Droga Łobozew,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.9.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Budynek ul. Dworcowa 10 - (dach)",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.10.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.11.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 10 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Uchwała RM 2022 1.xls
4.12.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Uchwała RM 2022 2.xls
4.13.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Uchwała RM 2022 3.xls
4.14.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.15.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.16.w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.17.w sprawie zmiany uchwały nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.18.w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.19.w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.20.w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (42.86%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.21.w sprawie przystąpienia do zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.22.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
4.23.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.24.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ARŁAMÓW - KOMPLEKS",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.25.w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 - 2026,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.26.w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.