Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2020-09-11 10:00
XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie.
4.1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.4.w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Wojtkowa,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ustrzykach Dolnych i nadania jej statutu,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie uchwalenia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą "Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (30.77%)
(4)
szczegóły głosowania
5.Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych za rok 2019.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne.
8.Zakończenie obrad.