Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-05-16 13:00
LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów...
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów...
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (20%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
3.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
3.1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.2.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.3.w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.4.w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.5.w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (46.67%)
(7)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.6.w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza,
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia poprawki do treści uchwały
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.7.w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
4.Zakończenie obrad.