Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-03-15 14:30
LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
3.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
3.1.w sprawie przystąpienia do realizacji strategicznego Projektu zintegrowanego "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie - żyj i oddychaj",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
3.2.w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.3.w sprawie zmiany uchwały Nr LII/683/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
3.4.w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 896R Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.6.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej wraz z mostem na potoku Wiar w m-ci Wojtkówka",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.7.w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.8.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.9.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
3.10.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
4.Zakończenie obrad.