Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2021-12-10 10:00
XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne
1.Otwarcie XLVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze...
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad punkt 2. Przyjęcie protokołu...
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(8)
PRZECIW (16.67%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (16.67%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
3.1.w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.2.w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do komisji konkursowej na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów położonych w Teleśnicy Sannej nad Jeziorem Solińskim w gminie Ustrzyki Dolne,
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Artura Bobreckiego
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
3.3.w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 896R Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.4.w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2300R Jałowe - Bandrów w miejscowości Bandrów Narodowy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.5.w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Łobozew Dolny,
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia zmian do projektu uchwały
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.6.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałalnia Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2022,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.7.w sprawie wprowadzenia programu "Ustrzycka Karta Mieszkańca",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (75%)
(9)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (25%)
(3)
szczegóły głosowania
3.8.w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne i będących w zarządzie Nadleśnictwa Bircza,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.9.w sprawie pokrycia części dochodów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.10.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (83.33%)
(10)
PRZECIW (8.33%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
3.11.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
3.12.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 pn. "Laboratoria Przyszłości",
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.13.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
3.14.w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (91.67%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (8.33%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Interpelacje i zapytania radnych.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.Sprawy różne.
6.Zakończenie obrad.