Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2021-07-13 09:00
XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XLIII absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały 7.6.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.Procedura rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2020 rok:
4.1.przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2020 rok,
4.2.otwarcie dyskusji,
4.3.wystąpienia formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne,
4.4.wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
4.5.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: o wprowadzenie 20 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (73.33%)
(11)
PRZECIW (26.67%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2020 rok:
6.1.odczytanie opinii Komisji ds. budżetu i finansów w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
6.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Ustrzyki Dolne za 2020 rok,
6.3.dyskusja,
6.4.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.5.odczytanie protokołu Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
6.6.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Opinia RIO.pdf
6.7.dyskusja,
6.8.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
7.Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
7.1.w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.2.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2022 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.3.w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
7.4.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
7.5.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
7.6.w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.7.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zakończenie obrad.