Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2020-08-05 10:00
XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XXVIII absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia projektu uchwały po punkcie 8.9
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały po punkcie 8.10
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Procedura rozpatrzenia Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2019 rok:
5.1.przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2019 rok,
5.2.otwarcie dyskusji,
5.3.wystąpienia formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne,
5.4.wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych,
5.5.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
7.1.odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
7.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
7.3.dyskusja,
7.4.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (53.33%)
(8)
szczegóły głosowania
7.5.odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
7.6.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
7.7.dyskusja,
7.8.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (53.33%)
(8)
szczegóły głosowania
8.Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
WNIOSEK FORMALNY: wprowadzenie 15 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.1.w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.2.w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.3.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.4.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych"
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.5.w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/337/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119230 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
8.6.w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/338/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119213 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)"
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.7.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)"
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.8.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego"
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.9.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.10.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
8.11.w sprawie pozostawienia petycji w interesie publicznym bez rozpatrzenia
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Sprawy różne.
11.Zakończenie obrad.