Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
1.Otwarcie XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie punktu pn. Sprawozdanie Burmistrza Ustrzyk Dolnych za okres międzysesyjny
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Sprawozdanie Burmistrza Ustrzyk Dolnych za okres międzysesyjny
4.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1.w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. rodziny, polityki społecznej i ochrony zdrowia
OPINIA POZYTYWNA
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie uchylenia uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.4.w sprawie uchylenia uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych"
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Propagowanie łaczności internetowej w społecznościach lokalnych - Wifi4EU"
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (61.54%)
(8)
PRZECIW (38.46%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.9.w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości oznaczonej numerem działki 1326/2
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.10.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Łobozew Górny
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.11.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Bandrów Narodowy
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.12.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.13.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. nieruchomości, nadzoru architektonicznego i zagospodarowania przestrzennego
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.14.w sprawie likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.15.w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z Gmina Potęgowo
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
4.16.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
4.17.w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
Komisja ds. komunalnych
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.31%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
4.18.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (69.23%)
(9)
PRZECIW (15.38%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (15.38%)
(2)
szczegóły głosowania
4.19.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja budżetu i finansów
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (84.62%)
(11)
PRZECIW (7.69%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
4.20.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.21.w sprawie utworzenia Zespółu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych
OPINIA KOMISJI
Komisja ds. oświaty, turystyki, sportu i kultury
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.22.w sprawie zmiany Uchwały nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Zakończenie obrad.