Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2019-06-19 12:00
XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XI sesji Rady Miejskiej
2.Przyjęcie porządku obrad
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wycofanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne.
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (33.33%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zmiany porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (33.33%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (60%)
(9)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (26.67%)
(4)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (93.33%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (6.67%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Protokół sesja X.pdf
4.Procedura rozpatrzenia Raportu o Stanie Gminy Ustrzyki Dolne za 2018 rok:
4.1.przedstawienie raportu o stanie gminy Ustrzyki Dolne za 2018 rok
4.2.otwarcie dyskusji
4.3.wystąpienia formalnie zgłoszonych mieszkańców gminy Ustrzyki Dolne
4.4.wystąpienia radnych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.5.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (53.33%)
(8)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
6.1.odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie w/w sprawozdań oraz informacji o stanie mienia gminy Ustrzyki Dolne,
6.2.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
6.3.dyskusja
6.4.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
6.5.odczytanie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych,
6.6.odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Opinia RIO
6.7.dyskusja
6.8.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (46.67%)
(7)
PRZECIW (40%)
(6)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
7.Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskujsa. Głosowanie.
7.1.w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (40%)
(6)
szczegóły głosowania
7.2.w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaroawania tych odpadów
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (53.33%)
(8)
PRZECIW (6.67%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (40%)
(6)
szczegóły głosowania
7.3.w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych
WNIOSEK FORMALNY: sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.4.w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2 .
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.5.w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”
GŁOSOWANIE
ODRZUCONO
ZA (40%)
(6)
PRZECIW (60%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.6.w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z miastem Fil'akovo na Słowacji
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.7.w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze krajowej 84 Sanok – Lesko – Krościenko Granica Państwa w miejscowości Krościenko dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.8.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
7.9.w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
7.10.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
7.11.i innych
8.Interpelacje i zapytania radnych
9.Sprawy różne
10.Zakończenie obrad.