Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2019-01-03 10:00
V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie V sesji Rady Miejskiej
2.Przyjęcie porządku obrad
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskej
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Protokół z IV sesji
4.Informacja Burmistrza nt. Budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
5.Procedura uchwalenia budżetu Gminy:
5.1.Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
5.2.Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
5.3.Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej
5.4.Przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opinii komisji
5.5.Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej
5.6.Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
5.7.Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 1 dot. pomocy społecznej - projekt Akademia Pozytywnej Komunikacji
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 2 dot. zmiany w zakresie wydatków na fundusz sołecki
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 3 dot. projektu ,,Kompetencje cyfrowe w gminie Ustrzyki Dolne''
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 4 dot. projektu PROW - wyposażenie świetlic wiejskich
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Autopoprawka nr 5 dot. zmiany nazwy zadania - droga Bandrów - Stebnik
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
5.8.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok
WNIOSEK FORMALNY: Przerwa 15 minut do godz. 12:30
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (66.67%)
(10)
PRZECIW (13.33%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
6.Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
6.1.w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (80%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (20%)
(3)
szczegóły głosowania
6.2.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.3.w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2019 roku
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.4.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.5.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych - Orange)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.6.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Kompleksowa przebudowa budynku Orange wraz ze zmianą sposobu użytkowania PT)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.7.w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Sieć wodociągowa w m-ci Krościenko, Przebudowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych ul, Jagiellońska, ul. Sikorskiego, Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT, Budowa stadionu zimowego)
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (86.67%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (13.33%)
(2)
szczegóły głosowania
6.8.w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.9.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
6.10.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(15)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
7.Interpelacje i zapytania radnych
8.Sprawy różne
9.Zakończenie obrad