Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2023-04-13 09:00
LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.
2.Przyjęcie porządku obrad.
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie...
ZATWIERDZONO
ZA (53.85%)
(7)
PRZECIW (38.46%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.69%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie...
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (28.57%)
(4)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
3.1.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.2.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.3.w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LX/817/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.4.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa oraz Wojtkówka,
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie wprowadzenia 5 minut przerwy
ODRZUCONO
ZA (28.57%)
(4)
PRZECIW (71.43%)
(10)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
3.5.w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.6.w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/359/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Międzyszkolna Kryta Pływalnia" w Ustrzykach Dolnych,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
1_Statut Osir(1).pdf
3.7.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
3.8.w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów”,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.9.w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023,
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
3.10.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (71.43%)
(10)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
3.11.w sprawie zmiany uchwały nr LII/683/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.12.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna – Sikorskiego - etap I.
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.Zakończenie obrad.