Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Zestawienie głosowań radnego

Piotr Mazur
Piotr Mazur
Radny Rady Miejskiej
2020-09-29 10:00

XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020. ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.8. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, ZA
4.8. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, ZA
4.7. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.5. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, ZA
4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok, ZA
4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko”, ZA
4.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2021 r., ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-09-11 10:00

XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. PRZECIW
4.7. w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą "Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne", ZA
4.6. w sprawie uchwalenia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne", ZA
4.5. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ustrzykach Dolnych i nadania jej statutu, ZA
4.4. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Wojtkowa, ZA
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza", ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW


2020-08-25 12:00

XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020. ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1823 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, ZA
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1823 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 położonej w miejscowości Leszczowate, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, ZA
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Łodyna nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, ZA
4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko", ZA
4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych", ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-08-05 10:00

XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
8.11. w sprawie pozostawienia petycji w interesie publicznym bez rozpatrzenia ZA
8.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
8.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
8.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego" ZA
8.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)" ZA
8.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/338/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119213 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)" ZA
8.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/337/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119230 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna) ZA
8.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych" ZA
8.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu ZA
8.2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ZA
8.1. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej) ZA
8. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
7.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. ZA
7.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, ZA
5.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. PRZECIW
5.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. ZA
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-07-17 08:00

XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-06-30 14:30

XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.15. w sprawie zmiany uchwały nr XX_280_20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej PRZECIW
4.14. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.176.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. ZA
4.13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.9. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZA
4.9. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZA
4.8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
4.7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie realizacji inwestycji ZA
4.6. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Międzyszkolna Kryta Pływalnia" w Ustrzykach Dolnych ZA
4.4. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. "Zielone Bieszczady" ZA
4.3. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustjanowa Górna III ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2020-05-29 10:00

XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok w zakresie dowożenia dzieci ZA
5.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie realizacji inwestycji ZA
5.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych PRZECIW
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ZA
5.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej, ZA
5.4. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
5.3. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
5.2. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa ZA
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-05-15 10:00

XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.13. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ZA
5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ZA
5.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)" ZA
5.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)" ZA
5.7. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych ZA
5.6. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Ustrzyki Dolne na zawarcie porozumienia na prowadzenie przez Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ZA
5.5. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych ZA
5.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie ZA
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/309/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ZA
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-04-23 13:00

XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.26. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 ZA
5.25. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej ZA
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
(reasumpcja głosowania)
WSTRZYMUJE SIĘ
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
(głosowanie anulowane)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.22. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania ZA
5.21. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łodynie ZA
5.20. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łobozewie Dolnym ZA
5.19. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 3_5, 3_9 i 21 w obrębie geodezyjnym Arłamów ZA
5.18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.17. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369_3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne ZA
5.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustjanowa Górna nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.15. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne ZA
5.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.13. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Bandrów Narodowy ZA
5.12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustjanowa Górna ZA
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne ZA
5.9. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi WSTRZYMUJE SIĘ
5.8. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ZA
5.7. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ZA
5.6. w sprawie ustanowienia pomników przyrody PRZECIW
5.5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy WSTRZYMUJE SIĘ
5.5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ZA
5.4. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ZA
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ZA
5.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
5.1. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. WSTRZYMUJE SIĘ
3. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-04-16 16:00

XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" ZA
4.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
4.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej ZA
4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020” ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-02-05 09:00

XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.18. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 1284/19 ZA
5.17. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego ZA
5.16. w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji ZA
5.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.14. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. "Zielone Bieszczady" ZA
5.13. w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska ZA
5.12. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich ZA
5.11. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.10. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne ZA
5.8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców ZA
5.7. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2016-2018”, ZA
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (nr 73/2 i 73/3) ZA
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brzegi Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Liskowate nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2020-01-09 08:00

XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
6.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2020 rok PRZECIW
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2020 roku ZA
6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 PRZECIW
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-12-30 09:00

XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.22. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
5.21. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
5.20. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych ZA
5.19. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 ZA
5.18. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/155/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 ZA
5.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.16. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Moczary, gmina Ustrzyki Dolne, będących własnością Skarbu Państwa ZA
5.15. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ZA
5.14. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Ustrzyk Dolnych ZA
5.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych PRZECIW
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.10. w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Budżetu i Finansów ZA
5.9. w sprawie odwołania Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia PRZECIW
5.8. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia PRZECIW
5.7. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.6. w sprawie odwołania Pana Jana Kniaziowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.5. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Nieruchomości, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.3. w sprawie odwołania Pani Bożeny Bałkoty z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.1. w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej ZA
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2019-12-17 09:00

XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
8. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie prośby Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne ZA
7. Sprawy różne PRZECIW
5.6. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.5. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/179/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzania ścieków ZA
5.4. w sprawie zmiany szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ZA
5.3. w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
5.3. w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów PRZECIW
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/245/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
(reasumpcja głosowania)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/245/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
(głosowanie anulowane)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.2. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie ZA
5.1. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-11-25 09:00

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.29. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.28. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.27. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.26. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe PRZECIW
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów PRZECIW
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.24. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.23. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XIV/179/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków ZA
4.22. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.22. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 PRZECIW
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 PRZECIW
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ZA
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ZA
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ZA
4.20. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ZA
4.19. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru ZA
4.18. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zmiana” ZA
4.17. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.16. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne (Ustjanowa Górna) BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie Ustrzyk Dolnych (ul. Nadgórna) BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.13. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.12. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ZA
4.12. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ZA
4.11. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty ZA
4.11. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty ZA
4.10. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZA
4.9. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior +” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.7. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.6. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
4.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ZA
4.1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej ZA
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW


2019-10-30 08:00

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.25. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo ZA
4.24. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.23. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych" ZA
4.22. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata. ZA
4.21. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/193/19 z dnia 4 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata. ZA
4.20. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich ZA
4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.16. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. Nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Dzieje nieba i ziemi – utworzenie Bieszczadzkiej Akademii dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy" ZA
4.14. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gminy Ustrzyki”, ZA
4.13. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna” ZA
4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa” ZA
4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok PRZECIW
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych ZA
4.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Hoszowczyk dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 ZA
4.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Hoszowczyk dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 ZA
4.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Hoszowczyk dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 PRZECIW
4.8. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Brzegi Dolne ZA
4.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.3. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ZA
4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ZA
4.1. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej ZA


2019-10-04 08:00

XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.14. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.313.2019 z dnia 24 września 2019 r. ZA
7.13. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ZA
7.12. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/653/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu ,,Akademia Pozytywnej Komunikacji'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
7.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
7.10. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
7.9. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321 na okres dłuższy niż trzy lata ZA
7.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (Ropienka) ZA
7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (Teleśnica Oszwarowa) ZA
7.6. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna, nieruchomości oznaczonej numerem działki 363/1, ZA
7.5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Jureczkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości oznaczonej numerem działki 122/2 ZA
7.4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rynek I" ZA
7.3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
7.2. w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego ZA
7.1. w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zwrotu kosztów podróży służbowych ZA
6. Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ZA
5. Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ZA
4. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ZA
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-09-18 08:00

XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 2567. ZA
3.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne - Równia ZA
3.7. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych ZA
3.6. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2020 r. ZA
3.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
3.4. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków ZA
3.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
3.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna ZA
3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 11833R w m-ci Stańkowa ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-08-20 08:00

XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.22. w sprawie zmiany Uchwały nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok ZA
4.21. w sprawie utworzenia Zespółu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
4.20. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych ZA
4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.17. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.16. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.15. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z Gmina Potęgowo ZA
4.14. w sprawie likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym ZA
4.13. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Bandrów Narodowy ZA
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Łobozew Górny ZA
4.9. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości oznaczonej numerem działki 1326/2 ZA
4.8. w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych ZA
4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Propagowanie łaczności internetowej w społecznościach lokalnych - Wifi4EU" ZA
4.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych" ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.4. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.3. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.2. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
4.1. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-07-02 08:00

XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.1. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-06-19 12:00

XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
7.7. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze krajowej 84 Sanok – Lesko – Krościenko Granica Państwa w miejscowości Krościenko dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ZA
7.6. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z miastem Fil'akovo na Słowacji ZA
7.5. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” ZA
7.4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2 . ZA
7.3. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych ZA
7.3. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych ZA
7.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaroawania tych odpadów ZA
7.1. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustrzyki Dolne ZA
6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok ZA
6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych ZA
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-05-23 08:00

X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.17. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów" PRZECIW
5.17. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów" ZA
5.16. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
5.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Nowy model transferu turystycznego w Bieszczadach jako element gospodarki przyjaznej środowisku” ZA
5.14. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
5.13. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
5.12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2019 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego ZA
5.11. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2020 rok ZA
5.10. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
5.9. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne ZA
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Łodyna nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.6. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.5. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z miastem Galanta na Słowacji ZA
5.4. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze ZA
5.3. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
5.2. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
5.1. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły publicznej – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
5.1. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły publicznej – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka szarego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-04-16 08:00

IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.3. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Jamna Górna-Arłamów'' ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok ZA
3. Przyjecie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA


2019-03-25 08:00

VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.10. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
5.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.8. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
5.7. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
5.6. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.81.2019 z dnia 7 marca 2019 r. ZA
5.6. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.81.2019 z dnia 7 marca 2019 r. ZA
5.5. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz 1185/18 ZA
5.4. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania ZA
5.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ZA
5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ZA
3. Przyjęcie protokolu z VII sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA


2019-02-26 08:00

VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.37. W sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia porozumienia Gminy Ustrzyki Dolne z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie założenia i prowadzenia publicznej szkoły mistrzostwa sportowego w Ustrzykach Dolnych, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Bieszczadzkiego ZA
4.36. W sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok, ZA
4.35. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.34. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawadka ZA
4.33. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/509/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadwórze ZA
4.32. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka ZA
4.31. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/586/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkowa ZA
4.30. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/551/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Górna ZA
4.29. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/508/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Dolna ZA
4.28. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/553/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianiec ZA
4.27. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/546/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teleśnica Oszwarowa ZA
4.26. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/507/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stańkowa ZA
4.25. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/506/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Serednica-Wola Romanowa ZA
4.24. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/585/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Równia ZA
4.23. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/584/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ropienka ZA
4.22. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/505/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce Kozickie ZA
4.21. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/504/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczary ZA
4.20. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/554/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łodyna ZA
4.19. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/502/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Górny ZA
4.18. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/503/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Dolny ZA
4.17. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/552/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Liskowate ZA
4.16. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/583/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krościenko ZA
4.15. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa ZA
4.14. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/545/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jałowe ZA
4.13. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/501/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszów ZA
4.12. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/548/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszowczyk ZA
4.11. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/550/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dźwiniacz Dolny ZA
4.10. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/547/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzegi Dolne ZA
4.9. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/582/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brelików-Leszczowate ZA
4.8. W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bandrów Narodowy ZA
4.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” ZA
4.6. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym ZA
4.4. W sprawie ustanowienia pomników przyrody, ZA
4.3. W sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska ZA
4.2. W sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2019 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady ZA
4.1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA


2019-01-29 08:00

VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.20. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.20. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.19. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, ZA
5.18. w sprawie zmiany uchwały nr V5419 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
5.17. w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych ZA
5.16. w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych ZA
5.15. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
5.14. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.13. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej numerem działki 2363/9 ZA
5.12. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.10. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, ZA
5.9. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, ZA
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonych numerami działek 2042/2 i 2045/1, ZA
5.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa II” ZA
5.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Stadion zimowy” ZA
5.5. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ZA
5.4. w sprawie pozbawiania kategorii dróg gminnych połozonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
5.3. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne, ZA
5.2. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, ZA
5.1. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym, ZA
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-01-03 10:00

V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
6.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok ZA
6.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ZA
6.8. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
6.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Sieć wodociągowa w m-ci Krościenko, Przebudowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych ul, Jagiellońska, ul. Sikorskiego, Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT, Budowa stadionu zimowego) ZA
6.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Kompleksowa przebudowa budynku Orange wraz ze zmianą sposobu użytkowania PT) ZA
6.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych - Orange) ZA
6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych) ZA
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2019 roku ZA
6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok ZA
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2018-12-20 14:30

IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.12. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr II/14/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne ZA
7.11. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015 – 2020 ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
7.8. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
7.7. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe ZA
7.6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021 ZA
7.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
7.4. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ZA
7.3. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów ZA
7.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok w zakresie ubezpieczenia majątku ZA
7.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 ZA


2018-11-26 10:00

III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.20. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i promocji w Ustrzykach Dolnych ZA
4.19. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.18. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych ZA
4.16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.15. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu ZA
4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.11. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” ZA
4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza ZA
4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza ZA
4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza ZA
4.9. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne ZA
4.8. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Wojtkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 173 ZA
4.5. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustjanowa Dolna, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej ZA
4.4. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/566/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2017 roku udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
4.3. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków ZA
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów ZA
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów PRZECIW
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów PRZECIW
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów ZA
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2018-11-22 10:00

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.8. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. ZA
5.6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019, ZA
5.5. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok, ZA
5.4. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok, ZA
5.3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ZA
5.2. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, ZA
5.1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r. ZA
4. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Wniosek formalny Radnego Pana Czesława Urbana PRZECIW
2. Wniosek formalny Burmistrza ZA