Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Zestawienie głosowań radnego

Piotr Mazur
Piotr Mazur
Radny Rady Miejskiej
2023-05-16 13:00

LXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.7. w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza. ZA
3.7. w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza. ZA
3.6. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza, ZA
3.6. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Powiatów i Gmin Pogranicza, ZA
3.5. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych. ZA
3.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie, ZA
3.3. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
3.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko", ZA
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023, ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-04-13 09:00

LXVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.12. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna – Sikorskiego - etap I. ZA
3.11. w sprawie zmiany uchwały nr LII/683/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023. ZA
3.10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne. ZA
3.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023, ZA
3.8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów”, ZA
3.7. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ZA
3.6. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI/359/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Międzyszkolna Kryta Pływalnia" w Ustrzykach Dolnych, ZA
3.5. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
3.4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa oraz Wojtkówka, ZA
3.4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa oraz Wojtkówka, PRZECIW
3.3. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LX/817/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
3.1. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-03-15 14:30

LXV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.10. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne. ZA
3.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023, ZA
3.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023, ZA
3.7. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ZA
3.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej wraz z mostem na potoku Wiar w m-ci Wojtkówka", ZA
3.5. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
3.4. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej Nr 896R Ustrzyki Dolne – Czarna – Ustrzyki Górne w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ZA
3.3. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/683/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023, ZA
3.2. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023", ZA
3.1. w sprawie przystąpienia do realizacji strategicznego Projektu zintegrowanego "Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego Podkarpackie - żyj i oddychaj", ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-02-28 09:00

LXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.19. w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Sanockiego, ZA
4.18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych, PRZECIW
4.17. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.16. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023, ZA
4.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023, ZA
4.14. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZA
4.13. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/599/21 z dnia 11 października 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz sołtysów ZA
4.12. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zwrotu kosztów podróży służbowych, ZA
4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na dotacje dla osób fizycznych przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, ZA
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. "Remont drogi gminnej nr 119233R w km 0+000 do 0+964 w miejscowości Ustrzyki Dolne ul. Kolejowa", ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa III", ZA
4.6. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna - Sikorskiego - etap I ZA
4.5. w sprawie zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.4. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne obejmującym Sołectwa Jureczkowa, Liskowate, Wojtkowa oraz Wojtkówka, ZA
4.3. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, PRZECIW
4.2. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, PRZECIW
4.1. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne w Zgromadzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, ZA
3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-01-19 09:00

LXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.19. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ustrzyki Dolne. ZA
4.18. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ZA
4.17. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ZA
4.16. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu, ZA
4.15. w sprawie zmiany uchwały nr LX/812/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.14. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023, ZA
4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok, ZA
4.11. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIV/714/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna gmina Ustrzyki Dolne, ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Równia gmina Ustrzyki Dolne, ZA
4.6. w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe, ZA
4.5. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2023-2032, ZA
4.4. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego "Innowacyjne Bieszczady" na lata 2023 - 2030, ZA
4.3. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 - 2026, ZA
4.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 9 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/830/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie, ZA
3. Przyjęcie protokołu z LXI oraz LXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
3. Przyjęcie protokołu z LXI oraz LXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2023-01-05 09:00

LXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-12-29 09:00

LXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
6.21. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki związane z zakupem i dystrybucją paliwa stałego - węgla kamiennego, ZA
6.20. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
6.19. w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania, ZA
6.18. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych będących własnością Skarbu Państwa, a pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
6.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego, ZA
6.16. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021", ZA
6.15. w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonywania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2019-2021", ZA
6.14. w sprawie poparcia Apelu Rady Powiatu Sanockiego, ZA
6.13. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, ZA
6.12. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ZA
6.11. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/796/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, ZA
6.11. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/796/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, ZA
6.10. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hoszowie, ZA
6.9. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ZA
6.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
6.6. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr LIX/781/22 z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi na dz. 1243 w m-ci Ustrzyki Dolne wraz z kanalizacją deszczową", ZA
6.5. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr LVIII/763/22 z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych", ZA
6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Działkowej", ZA
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2023 roku, ZA
6.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2023 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, ZA
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
6. Pozostałe projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
5.8. Głosowanie na projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023. ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza. ZA
3. Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-11-24 10:00

LX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.18. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/791/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, ZA
4.17. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na wydatki bieżące związane z ubezpieczeniem majątku. ZA
4.16. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Daszówka, gmina Ustrzyki Dolne. ZA
4.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brzegi Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.12. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, ZA
4.11. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, ZA
4.10. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w Gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.9. w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne, ZA
4.8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.6. w sprawie uchylenia uchwały nr LIV/712/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne – Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych”, ZA
4.5. w sprawie uchylenia uchwały nr LVIII/764/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa parkingu przy ul. Korczaka w m-ci Ustrzyki Dolnych”, ZA
4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok, ZA
4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, ZA
4.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu pn: „Cyfrowa Gmina”, ZA
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-11-04 09:00

LIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.26. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej, ZA
4.25. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2023 - 2026, ZA
4.24. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ARŁAMÓW - KOMPLEKS", ZA
4.23. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.22. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II, ZA
4.21. w sprawie przystąpienia do zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.20. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Bibliotecznej w Krościenku, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.19. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.18. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne, ZA
4.17. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne", ZA
4.16. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, ZA
4.15. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, ZA
4.14. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, PRZECIW
4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych", ZA
4.9. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok w ramach projektu pn. "Budynek ul. Dworcowa 10 - (dach)", ZA
4.8. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne – Droga Łobozew, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Oświetlenie drogi w m-ci Braniów, ZA
4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. Przebudowa drogi na dz. 1243 w m-ci Ustrzyki Dolne wraz z kanalizacją deszczową, ZA
4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem niezbędnych dokumentów oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane, ZA
4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na realizację projektu pn. Ustrzycki dostępny samorząd, ZA
4.1. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ZA
3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW


2022-09-28 09:00

LVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.1. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych uprawnienia do ustalnia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. ZA
4.26. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. PRZECIW
4.25. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych, PRZECIW
4.24. w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina, ZA
4.23. w sprawie zmiany uchwały nr LII/644/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, realizujących obowiązki określone dla stan..., ZA
4.22. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe ..., ZA
4.21. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, ZA
4.20. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.19. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.17. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w m-ci Dźwiniacz Dolny", ZA
4.16. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne - PT", ZA
4.16. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Strwiążyk - góra w m-ci Ustrzyki Dolne - PT", ZA
4.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne", ZA
4.14. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Korczaka w m-ci Ustrzyki Dolne", ZA
4.13. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych", ZA
4.13. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa parkingu przy ul. Jagiellońskiej wraz z budową stacji ładowania samochodów elektrycznych", BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w m-ci Krościenko PT", ZA
4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Przebudowa istniejącej drogi wewnętrznej Brzegi Dolne nr dz. 395/1 (MPGK)", ZA
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych.", ZA
4.9. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2023 rok, ZA
4.8. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne", ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustrzyki Dolne, ZA
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ropienka, gmina Ustrzyki Dolne, ZA
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.2. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Równia, ZA
4.1. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne, ZA
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-08-25 12:00

LVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.14. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.13. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, ZA
4.12. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne II, ZA
4.11. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne I, ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały nr LII/676/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022", ZA
4.9. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości inkasa, ZA
4.8. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2023 rok, ZA
4.7. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie realizacji zadania, ZA
4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne", ZA
4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego w Ustrzykach Dolnych", ZA
4.1. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV/574/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 sierpnia 2021 roku dot. zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem", ZA
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-07-14 08:00

LVI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
7.7. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ZA
7.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne", ZA
7.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
7.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ZA
7.3. w sprawie przyjęcia "Planu budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych na lata 2022-2025", ZA
7.2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska, ZA
7.2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska, ZA
7.2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska, ZA
7.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. ZA
6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. ZA
3. Przyjęcie protokołu z LIV oraz LV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
3. Przyjęcie protokołu z LIV oraz LV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-07-01 08:00

LV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.3. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Ustrzyki Dolne, oznaczonej numerem działki 1682/4. ZA
3.2. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w mieście Ustrzyki Dolne, oznaczonej numerem działki 1682/15, ZA
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2022-06-02 09:00

LIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.14. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych PRZECIW
4.12. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIII/706/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne. ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.10. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Leszczowate, ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.8. w sprawie wyrażenia zogdy na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkówka nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie związane z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ZA
4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Łobozew Górny, Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi oraz budowa parkingu przy ul. Korczaka i ul. Jagiellońskiej w Ustrzykach Dolnych", ZA
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne, ZA
4.2. w sprawie zmiany Uchwały nr XIII/173/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, ZA
4.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW


2022-04-20 08:00

LIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
4.25. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych. ZA
4.24. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne, ZA
4.23. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzegi Dolne, gmina Ustrzyki Dolne, ZA
4.22. w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze darowizny na rzecz Powiatu Bieszczadzkiego nieruchomości położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, ZA
4.21. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne, ZA
4.20. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Leszczowate nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.19. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko, ZA
4.18. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Liskowate nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Nowosielce Kozickie nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.15. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2022-2025 wraz z załącznikami, ZA
4.14. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne, ZA
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Ustrzyki Dolne w miejscowości Jałowe, na odcinku Ropienka Górna-Leszczowate, w Krościenku oraz na ul. Bieszczadzkiej w Ustrzykach D.”, ZA
4.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów”, ZA
4.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. „Budowa garażu OSP w m-ci Wojtkowa”, ZA
4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa Centrum Kultury i Sportu w Ustjanowej Górnej", ZA
4.6. w sprawie upoważnienia Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie i WPF na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, ZA
4.5. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, ZA
4.4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ARŁAMÓW 1", ZA
4.3. w sprawie zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/232/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, WSTRZYMUJE SIĘ
4.1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ZA
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2022-03-28 09:00

LII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.14. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022-2023. ZA
5.13. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2299R "Przez wieś Hoszowczyk" w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ZA
5.12. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze gminnej nr 118333R Stańkowa - Zawadka w miejscowości Stańkowa dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ZA
5.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. ZA
5.10. w sprawie przekazania petycji, ZA
5.9. w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do związku stowarzyszeń pod nazwą Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. ZA
5.8. zmieniająca uchwałę Nr XL/544/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustrzyki Dolne, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, ZA
5.7. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022”, ZA
5.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
5.5. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne, ZA
5.4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
5.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022 II, ZA
5.1. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/644/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo” ZA
4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. PRZECIW
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie LII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA


2022-03-11 08:00

LI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
2.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022. ZA
2.2. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami Ustrzyki Dolne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne, ZA
2.1. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne, ZA
1. Otwarcie LI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA


2022-02-24 08:00

L sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
4.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
4.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ZA
4.6. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022 ZA
4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2022 rok na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej Teleśnica Sanna - Teleśnica Oszwarowa", ZA
4.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.2. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, ZA
4.1. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2022-01-19 09:00

XLIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
8.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych. ZA
8.10. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Ustrzyki Dolne w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, ZA
8.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szkolna-Sikorskiego, ZA
8.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
8.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu, ZA
8.2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałalnia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2022 - 2025, ZA
8.1. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych, ZA
6.8. w sprawie wysokości składki członkowskiej w Bieszczadzkim Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych przeznaczonej na pokrycie rekompensaty, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2022 roku. ZA
6.7. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/517/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. „Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
6.6. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/382/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych”, ZA
6.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo", ZA
6.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Hoszów", ZA
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2022 roku, ZA
6.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2022 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, ZA
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2022. ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLVI, XLVII oraz XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLVI, XLVII oraz XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLVI, XLVII oraz XLVIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-12-17 10:00

XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
3.8. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości” ZA
3.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021. ZA
3.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
3.5. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2022 w Bieszczadzkim Związku Komunikacyjnym z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ZA
3.4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ZA
3.3. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o nazwie "Ropienka 6/2016", terenu położonego w miejscowości Ropienka, Gmina Ustrzyki Dolne - etap I, ZA
3.2. w sprawie zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne - I etap, ZA
3.1. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Gminy Ustrzyki Dolne i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-12-10 10:00

XLVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
3.14. w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ZA
3.13. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
3.12. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 pn. "Laboratoria Przyszłości", ZA
3.11. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
3.10. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, prowadzących hotele i podobne obiekty zakwaterowania, ZA
3.9. w sprawie pokrycia części dochodów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ZA
3.8. w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne i będących w zarządzie Nadleśnictwa Bircza, ZA
3.7. w sprawie wprowadzenia programu "Ustrzycka Karta Mieszkańca", ZA
3.6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałalnia Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2022, ZA
3.5. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Łobozew Dolny, ZA
3.5. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Łobozew Dolny, ZA
3.4. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2300R Jałowe - Bandrów w miejscowości Bandrów Narodowy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ZA
3.3. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej nr 896R Ustrzyki Dolne - Czarna - Ustrzyki Górne w miejscowości Hoszów dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, ZA
3.2. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do komisji konkursowej na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów położonych w Teleśnicy Sannej nad Jeziorem Solińskim w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
3.2. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do komisji konkursowej na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie terenów położonych w Teleśnicy Sannej nad Jeziorem Solińskim w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
3.1. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych, ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-11-04 13:00

XLVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.13. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
4.13. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
4.13. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
4.12. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Brzegi Dolne - Laworta wraz z miejscami postojowymi" ZA
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w m-ci Wojtkowa" BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w m-ci Wojtkowa" PRZECIW
4.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021. ZA
4.8. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ZA
4.8. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ZA
4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie zadania Cyfrowe Miasto - Wirtualna Karta Mieszkańca, ZA
4.6. w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko, ZA
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne, ZA
4.1. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. PRZECIW
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA


2021-10-11 10:00

XLV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.18. w sprawie zaciągania zobowiązań o o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne w ciągu ulic: Bełska oraz Jana Pawła II” ZA
4.17. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych” ZA
4.16. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
4.16. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.14. w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz dla sołtysów, ZA
4.13. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkowa nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (414/2, 472/4, ...), ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (448/2), ZA
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego działka (2106/1), ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (2083/3), ZA
4.8. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “ARŁAMÓW 1”, ZA
4.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ZA
4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
4.3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bełska, ZA
4.2. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa II" - etap II, ZA
4.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Teleśnica Sanna, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-08-25 11:00

XLIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
8.23. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021. ZA
8.22. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
8.21. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
8.20. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne, ZA
8.19. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Stańkowa nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.18. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Wojtkówka nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Moczary nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego, ZA
8.15. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, PRZECIW
8.15. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, ZA
8.14. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stadion zimowy" - etap I, ZA
8.13. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
8.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa, rozbudowa oraz remont Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym w szczególności drogami dojazdowymi, obiektem mostowym i wyposażeniem", ZA
8.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ulicy Pionierskiej w Ustrzykach Dolnych", ZA
8.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowa przejść dla pieszych na terenie miasta Ustrzyki Dolne, w ciągu ulic: Bełska oraz Jana Pawła II", ZA
8.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Przebudowy dróg gminnych w m-ci Wojtkowa", ZA
8.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok na zadanie pn. "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia", ZA
8.7. w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia", ZA
8.6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, ZA
8.5. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2022 r., ZA
8.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie, ZA
8.3. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu, KRS: 0000912375, oraz objęcie udziałów przez Gminę Ustrzyki Dolne w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu), ZA
8.2. w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, ZA
8.1. w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA


2021-07-13 09:00

XLIII absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021. ZA
7.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
7.5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
7.4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
7.3. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
7.2. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2022 rok, ZA
7.1. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Gospodarka Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych i objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika Gminę Ustrzyki Dolne, ZA
6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. ZA
6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-06-29 09:00

XLII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-05-21 09:00

XLI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
6. Interpelacje i zapytania radnych. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.22. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.21. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 ZA
5.20. w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Górna ZA
5.19. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 ZA
5.18. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. ZA
5.17. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym, ZA
5.16. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ZA
5.15. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ustrzyk Dolnych, ZA
5.14. w sprawie wniosku o udzielenie informacji publicznej, ZA
5.13. w sprawie nadania nazwy placowi miejskiemu w miejscowości Ustrzyki Dolne, ZA
5.12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne, ZA
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.10. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa II" - etap I, ZA
5.9. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369/3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne, ZA
5.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
5.7. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, ZA
5.6. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
5.5. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne", ZA
5.5. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w ramach projektu pn. "Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w gminie Ustrzyki Dolne", ZA
5.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, ZA
5.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, ZA
5.2. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w I półroczu 2021 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 - opinia biegłych, PRZECIW
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-04-27 09:00

XL sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
3.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/454/21 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne. ZA
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-03-19 10:00

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.41. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE Sp. z o.o. ZA
3.40. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych i wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
3.39. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok, ZA
3.38. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
3.37. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021 II, ZA
3.36. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
3.35. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych", PRZECIW
3.35. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. "Gminy samowystarczalnej energetycznie z wykorzystaniem systemu elektrowni fotowoltaicznej w modelu z bilansowaniem nadwyżki elektrycznej na potrzeby własne obiektów gminnych", ZA
3.34. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 - 2024, ZA
3.33. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, ZA
3.32. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu, ZA
3.31. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej, ZA
3.30. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2, ZA
3.29. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
3.28. w sprawie przedstawienia i przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021, ZA
3.27. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
3.26. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawadka, ZA
3.25. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/509/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadwórze, ZA
3.24. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka, ZA
3.23. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/586/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkowa, ZA
3.22. w sprawie zmiany uchwały nr XL/551/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Górna, ZA
3.21. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/508/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Dolna, ZA
3.20. w sprawie zmiany uchwały nr XL/553/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianiec, ZA
3.19. w sprawie zmiany uchwały nr XL/546/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teleśnica Oszwarowa, ZA
3.18. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/507/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stańkowa, ZA
3.17. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/506/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Serednica-Wola Romanowa, ZA
3.16. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/585/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Równia, ZA
3.15. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/584/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ropienka, ZA
3.14. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/505/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce Kozickie, ZA
3.13. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/504/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczary, ZA
3.12. w sprawie zmiany uchwały nr XL/554/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łodyna, ZA
3.11. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/502/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Górny, ZA
3.10. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/503/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Dolny, ZA
3.9. w sprawie zmiany uchwały nr XL/552/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Liskowate, ZA
3.8. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/583/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krościenko, ZA
3.7. w sprawie zmiany uchwały nr XL/545/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jałowe, ZA
3.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/501/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszów, ZA
3.5. w sprawie zmiany uchwały nr XL/548/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszowczyk, ZA
3.4. w sprawie zmiany uchwały nr XL/550/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dźwiniacz Dolny, ZA
3.3. w sprawie zmiany uchwały nr XL/547/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzegi Dolne, ZA
3.2. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/582/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brelików-Leszczowate, ZA
3.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bandrów Narodowy, ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-02-18 15:00

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych. ZA
4.8. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r., ZA
4.7. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2021 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich, ZA
4.6. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2021 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania pn. "Zielone Bieszczady", ZA
4.5. w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska, ZA
4.4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
4.3. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/408/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, ZA
4.2. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej POŁUDNIE Sp. z o.o., ZA
4.1. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objecia udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2021-01-29 09:00

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych - posiedzenie zdalne

zobacz
4.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na rok 2021 PRZECIW
4.11. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na rok 2021 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
4.9. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, ZA
4.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych. ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.5. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.4. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2021-2026, ZA
4.3. w sprawie zmiany uchwały nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania, ZA
4.2. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie, ZA
4.1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, PRZECIW
3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW


2020-12-30 10:00

XXXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, ZA
7.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, ZA
7.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Łobozew Dolny nieruchomości mienia komunalnego, ZA
7.9. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr XIV/183/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne oraz w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Równia nieruchomości mienia komunalnego, ZA
7.8. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ZA
7.8. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/324/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania, ZA
7.7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2021 - 2023, ZA
7.6. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne, ZA
7.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
7.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2021 rok w zakresie ubezpieczenia majątku, ZA
7.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2021 roku, ZA
7.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, ZA
7.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
6.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021. ZA
6.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2021. ZA
6.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
6.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
6.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
6.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
6.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
6.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
6.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza; ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Miejskiej. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII oraz XXXIV sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-12-21 15:00

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok dotyczących zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów edukacyjnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-11-24 10:00

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
4.10. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, ZA
4.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.8. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ZA
4.7. w sprawie uchylenia części Uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych nr LIV/665/18 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Hoszów gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Hoszów nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.6. w sprawie zmiany uchwały nr LV/678/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ZA
4.5. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
4.5. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2021, ZA
4.4. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ustrzyki Dolne, ZA
4.3. w sprawie założenia Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 (SP ZOZ) ZA
4.1. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dotyczących wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ZA
4. Informacja Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych na temat zasad ustalania i wysokości stawek opłat za opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej. ZA


2020-10-27 10:00

XXXII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.13. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły artystycznej - Szkoły Muzycznej I stopnia w Ustrzykach Dolnych ZA
4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego. ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.9. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.9. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.9. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
4.8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, ZA
4.7. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.6. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.5. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łodynie, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.4. w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Łobozewie Dolnym, wchodzącej w skład Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020. ZA
4.2. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/362/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-10-22 15:30

test

zobacz
1. Głosowanie testowe 1 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2020-09-29 10:00

XXXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020. ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.8. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, ZA
4.8. w sprawie ustalenia zasad parkowania pojazdów na urządzonych parkingach gminnych i terenach przeznaczonych na cele parkingowe zlokalizowanych poza Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustrzyki Dolne, opłat za parkowanie oraz sposobu ich pobierania, ZA
4.7. w sprawie zmiany uchwały nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.6. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne, ZA
4.5. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, ZA
4.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok, ZA
4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. „Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko”, ZA
4.2. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2021 r., ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-09-11 10:00

XXX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Bieszczady Ustrzyki Dolne Sp. z o.o. PRZECIW
4.7. w sprawie uchwalenia dokumentu pod nazwą "Założenia do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gazową dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne", ZA
4.6. w sprawie uchwalenia aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne", ZA
4.5. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ustrzykach Dolnych i nadania jej statutu, ZA
4.4. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Wojtkowa, ZA
4.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Gombrowicza", ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW


2020-08-25 12:00

XXIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020. ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez gminę Ustrzyki Dolne udziałów w spółce Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ZA
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1823 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, ZA
4.8. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1823 położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 położonej w miejscowości Leszczowate, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, ZA
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Łodyna nieruchomości mienia komunalnego, ZA
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w Ustrzykach Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.4. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2020/2021 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, ZA
4.3. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i siecią rozdzielczą wodociągową w m-ci Krościenko", ZA
4.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych", ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-08-05 10:00

XXVIII absolutoryjna sesja Rady Mieskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
8.11. w sprawie pozostawienia petycji w interesie publicznym bez rozpatrzenia ZA
8.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
8.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
8.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Plan zagospodarowania przestrzennego" ZA
8.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej PT (ul. Przemysłowa do SP Ustjanowa)" ZA
8.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/338/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119213 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)" ZA
8.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/337/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 119230 R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna) ZA
8.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa pasywnego segmentu B budynku Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych" ZA
8.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu ZA
8.2. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ZA
8.1. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej) ZA
8. Prezentacja pozostałych uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
7.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. ZA
7.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, ZA
5.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. PRZECIW
5.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. ZA
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-07-17 08:00

XXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
3.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-06-30 14:30

XXVI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.15. w sprawie zmiany uchwały nr XX_280_20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej PRZECIW
4.14. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.176.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. ZA
4.13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.9. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZA
4.9. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ZA
4.8. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
4.7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie realizacji inwestycji ZA
4.6. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/185/2000 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Międzyszkolna Kryta Pływalnia" w Ustrzykach Dolnych ZA
4.4. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. "Zielone Bieszczady" ZA
4.3. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ustjanowa Górna III ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. ZA
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2020-05-29 10:00

XXV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.11. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok w zakresie dowożenia dzieci ZA
5.10. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie realizacji inwestycji ZA
5.8. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych PRZECIW
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Teleśnica Oszwarowa nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.6. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ZA
5.5. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej, ZA
5.4. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
5.3. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
5.2. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa ZA
4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-05-15 10:00

XXIV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.13. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 ZA
5.12. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.10. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ZA
5.9. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119213R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Rzeczna)" ZA
5.8. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi nr 119230R w m-ci Ustrzyki Dolne (ul. Nadgórna)" ZA
5.7. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych ZA
5.6. w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Ustrzyki Dolne na zawarcie porozumienia na prowadzenie przez Powiat Bieszczadzki Oddziału Przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w którym realizować będą obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego ZA
5.5. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadpodstawowej - Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych ZA
5.4. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie ZA
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/309/20 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ZA
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-04-23 13:00

XXIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.26. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania, przypadających Gminie Ustrzyki Dolne lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19 ZA
5.25. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej ZA
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
(reasumpcja głosowania)
WSTRZYMUJE SIĘ
5.24. w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej komisji statutowej
(głosowanie anulowane)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.23. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania projektu zmian w Statucie Gminy Ustrzyki Dolne WSTRZYMUJE SIĘ
5.22. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/146/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania ZA
5.21. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łodynie ZA
5.20. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Łobozewie Dolnym ZA
5.19. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. nr 3_5, 3_9 i 21 w obrębie geodezyjnym Arłamów ZA
5.18. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.17. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. nr 2369_3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne ZA
5.16. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustjanowa Górna nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.15. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne ZA
5.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Ropienka nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.13. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Bandrów Narodowy ZA
5.12. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w miejscowości Ustjanowa Górna ZA
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych w miejscowości Bandrów Narodowy nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne ZA
5.9. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do reprezentowania Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi WSTRZYMUJE SIĘ
5.8. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ZA
5.7. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ZA
5.6. w sprawie ustanowienia pomników przyrody PRZECIW
5.5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy WSTRZYMUJE SIĘ
5.5. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ZA
5.4. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ZA
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ZA
5.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/199/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
5.1. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ZA
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. WSTRZYMUJE SIĘ
3. Przyjęcie porządku obrad. PRZECIW
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-04-16 16:00

XXII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.6. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2020 rok na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" ZA
4.4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
4.3. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/322/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 października 2016 r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej ZA
4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020” ZA
3. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2020-02-05 09:00

XXI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.18. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SA/Rz 1284/19 ZA
5.17. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego ZA
5.16. w sprawie przystąpienia Gminy Ustrzyki Dolne do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji ZA
5.15. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.14. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. "Zielone Bieszczady" ZA
5.13. w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska ZA
5.12. w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2020 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich ZA
5.11. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.10. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.9. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne ZA
5.8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ustrzyki Dolne na rok szkolny 2019/2020 w celu ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców ZA
5.7. w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne za lata 2016-2018”, ZA
5.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (nr 73/2 i 73/3) ZA
5.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Brzegi Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Liskowate nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.3. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Krościenko nieruchomości mienia komunalnego, ZA
5.1. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości komunalnej, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ZA
3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2020-01-09 08:00

XX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
6.4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2020 rok PRZECIW
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2020 roku ZA
6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2020 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 PRZECIW
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-12-30 09:00

XIX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.22. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
5.21. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
5.20. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/517/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim w Ustrzykach Dolnych ZA
5.19. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/154/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 ZA
5.18. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/155/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 ZA
5.17. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.16. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Moczary, gmina Ustrzyki Dolne, będących własnością Skarbu Państwa ZA
5.15. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ZA
5.14. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Ustrzyk Dolnych ZA
5.13. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych PRZECIW
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.12. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.11. w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
5.10. w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Budżetu i Finansów ZA
5.9. w sprawie odwołania Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia PRZECIW
5.8. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Rodziny, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia PRZECIW
5.7. w sprawie odwołania Pana Ryszarda Lawrenca z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.6. w sprawie odwołania Pana Jana Kniaziowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Komunalnych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.5. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Henryka Tymejczyka z funkcji Przewodniczącego Komisji do spraw Nieruchomości, Nadzoru Architektonicznego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych WSTRZYMUJE SIĘ
5.3. w sprawie odwołania Pani Bożeny Bałkoty z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Marka Dziwisza z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.1. w sprawie odwołania Pana Piotra Mazura z funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Wsi Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej ZA
3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
2. Przyjęcie porządku obrad BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU


2019-12-17 09:00

XVIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
8. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie prośby Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyrażenie zgody na zmniejszenie wymiaru zajęć z religii do jednej godziny lekcyjnej w tygodniu w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne ZA
7. Sprawy różne PRZECIW
5.6. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
5.5. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/179/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzania ścieków ZA
5.4. w sprawie zmiany szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe ZA
5.3. w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
5.3. w sprawie zmiany zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów PRZECIW
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/245/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
(reasumpcja głosowania)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.3. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/245/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów
(głosowanie anulowane)
BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
5.2. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łobozewie ZA
5.1. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łodynie ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-11-25 09:00

XVII Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.29. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.28. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.27. w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.26. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe PRZECIW
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów PRZECIW
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.25. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów ZA
4.24. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.23. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XIV/179/19 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków ZA
4.22. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.22. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 PRZECIW
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 PRZECIW
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ZA
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ZA
4.21. w sprawie przyjęcia programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 ZA
4.20. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych ZA
4.19. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru ZA
4.18. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - zmiana” ZA
4.17. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne na rok 2020 ZA
4.16. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne. BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.15. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne (Ustjanowa Górna) BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.14. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonej na terenie Ustrzyk Dolnych (ul. Nadgórna) BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.13. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
4.12. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ZA
4.12. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ZA
4.11. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty ZA
4.11. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty ZA
4.10. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZA
4.9. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu „Senior +” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.8. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/343/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.7. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.6. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej: ośrodek wsparcia – Dzienny Dom „Senior+” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.5. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.4. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.3. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
4.2. w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ZA
4.1. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4. Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie: ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.1. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej ZA
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW


2019-10-30 08:00

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.25. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu dotyczącego przygotowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo ZA
4.24. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.23. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na wydatki związane z realizacją zadania pn. "Poprawa stanu technicznego budynku przy ul. 29 Listopada 22 w Ustrzykach Dolnych" ZA
4.22. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata. ZA
4.21. w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/193/19 z dnia 4 października 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada, usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321, na okres dłuższy niż trzy lata. ZA
4.20. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich ZA
4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.16. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. Nr V/49/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego,o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Dzieje nieba i ziemi – utworzenie Bieszczadzkiej Akademii dziedzictwa kulturowego przy wykorzystaniu innowacyjnych metod przekazywania wiedzy" ZA
4.14. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Poszukiwanie źródeł wód termalnych na terenie gminy Ustrzyki”, ZA
4.13. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna” ZA
4.12. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 118333R w m-ci Stańkowa” ZA
4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.11. w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących na realizację Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok PRZECIW
4.10. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych ZA
4.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Hoszowczyk dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 ZA
4.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Hoszowczyk dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 ZA
4.9. w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Hoszowczyk dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2020 PRZECIW
4.8. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Brzegi Dolne ZA
4.7. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.5. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Zawadka nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.3. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ZA
4.2. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ZA
4.1. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej ZA


2019-10-04 08:00

XV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.14. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.313.2019 z dnia 24 września 2019 r. ZA
7.13. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych ZA
7.12. w sprawie zmiany Uchwały nr LII/653/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu ,,Akademia Pozytywnej Komunikacji'' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
7.11. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
7.10. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
7.9. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne użyczenie części budynku należącego do Gminy Ustrzyki Dolne, przy ulicy 29 Listopada usytuowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1321 na okres dłuższy niż trzy lata ZA
7.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (Ropienka) ZA
7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego (Teleśnica Oszwarowa) ZA
7.6. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Ustjanowa Dolna, nieruchomości oznaczonej numerem działki 363/1, ZA
7.5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Jureczkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości oznaczonej numerem działki 122/2 ZA
7.4. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rynek I" ZA
7.3. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
7.2. w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego ZA
7.1. w sprawie zmiany uchwały Nr X/98/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zwrotu kosztów podróży służbowych ZA
6. Przyjęcie protokołu z XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ZA
5. Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ZA
4. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ZA
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad PRZECIW
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-09-18 08:00

XIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 2567. ZA
3.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie gminy Ustrzyki Dolne - Równia ZA
3.7. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych ZA
3.6. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2020 r. ZA
3.5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
3.4. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków ZA
3.3. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
3.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy Ustrzyki Dolne poprzez przebudowę i budowę dróg w m-ci Ustjanowa Górna ZA
3.1. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. Zwiększenie dostępności do centrów miejskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne - budowa i przebudowa drogi gminnej nr 11833R w m-ci Stańkowa ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-08-20 08:00

XIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.22. w sprawie zmiany Uchwały nr V/57/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok ZA
4.21. w sprawie utworzenia Zespółu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
4.20. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ustrzyki Dolne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych ZA
4.19. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.18. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.17. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.16. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.15. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z Gmina Potęgowo ZA
4.14. w sprawie likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym ZA
4.13. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Bandrów Narodowy ZA
4.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Łobozew Górny ZA
4.9. w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości oznaczonej numerem działki 1326/2 ZA
4.8. w sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych ZA
4.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Propagowanie łaczności internetowej w społecznościach lokalnych - Wifi4EU" ZA
4.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych" ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.4. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.3. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
4.2. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
4.1. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akademia Bieszczadzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-07-02 08:00

XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
3.1. w sprawie założenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
2. Przyjęcie porządku obrad. ZA


2019-06-19 12:00

XI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.8. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
7.7. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze krajowej 84 Sanok – Lesko – Krościenko Granica Państwa w miejscowości Krościenko dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców ZA
7.6. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z miastem Fil'akovo na Słowacji ZA
7.5. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” ZA
7.4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 15 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, oznaczonej numerami działek 182/1 i 182/2 . ZA
7.3. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych ZA
7.3. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądów powszechnych ZA
7.2. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodaroawania tych odpadów ZA
7.1. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ustrzyki Dolne ZA
6.8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok ZA
6.4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, ZA
4.5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych ZA
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-05-23 08:00

X sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.17. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów" PRZECIW
5.17. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Jamna Górna-Arłamów" ZA
5.16. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
5.15. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. „Nowy model transferu turystycznego w Bieszczadach jako element gospodarki przyjaznej środowisku” ZA
5.14. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
5.13. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ZA
5.12. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2019 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego ZA
5.11. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2020 rok ZA
5.10. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
5.9. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne ZA
5.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Łodyna nieruchomości mienia komunalnego ZA
5.6. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa, a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.5. w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z miastem Galanta na Słowacji ZA
5.4. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze ZA
5.3. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Sportowych w Ustrzykach Dolnych ZA
5.2. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
5.1. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły publicznej – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
5.1. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne od Powiatu Bieszczadzkiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na założeniu i prowadzeniu szkoły publicznej – Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych. ZA
4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie podjęcia działań mających na celu ograniczenie populacji wilka szarego na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ZA
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-04-16 08:00

IX sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.3. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Jamna Górna-Arłamów'' ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.2. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok ZA
3. Przyjecie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA


2019-03-25 08:00

VIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.10. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
5.9. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.8. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
5.7. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
5.6. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.81.2019 z dnia 7 marca 2019 r. ZA
5.6. w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego nr P-II.4131.2.81.2019 z dnia 7 marca 2019 r. ZA
5.5. w sprawie wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/Rz 1185/18 ZA
5.4. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadania ZA
5.3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ZA
5.2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4. Stanowisko Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ZA
3. Przyjęcie protokolu z VII sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA


2019-02-26 08:00

VII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.37. W sprawie upoważnienia Burmistrza Ustrzyk Dolnych do zawarcia porozumienia Gminy Ustrzyki Dolne z Powiatem Bieszczadzkim w sprawie założenia i prowadzenia publicznej szkoły mistrzostwa sportowego w Ustrzykach Dolnych, której prowadzenie należy do zadań własnych Powiatu Bieszczadzkiego ZA
4.36. W sprawie zmiany uchwały Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok, ZA
4.35. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
4.34. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawadka ZA
4.33. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/509/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadwórze ZA
4.32. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka ZA
4.31. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/586/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkowa ZA
4.30. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/551/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Górna ZA
4.29. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/508/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Dolna ZA
4.28. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/553/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzcianiec ZA
4.27. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/546/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Teleśnica Oszwarowa ZA
4.26. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/507/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stańkowa ZA
4.25. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/506/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Serednica-Wola Romanowa ZA
4.24. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/585/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Równia ZA
4.23. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/584/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ropienka ZA
4.22. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/505/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce Kozickie ZA
4.21. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/504/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczary ZA
4.20. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/554/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łodyna ZA
4.19. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/502/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Górny ZA
4.18. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/503/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Dolny ZA
4.17. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/552/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Liskowate ZA
4.16. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/583/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krościenko ZA
4.15. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/549/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jureczkowa ZA
4.14. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/545/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jałowe ZA
4.13. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/501/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszów ZA
4.12. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/548/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszowczyk ZA
4.11. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/550/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dźwiniacz Dolny ZA
4.10. W sprawie zmiany uchwały Nr XL/547/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzegi Dolne ZA
4.9. W sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/582/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brelików-Leszczowate ZA
4.8. W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bandrów Narodowy ZA
4.7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/179/2015 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ustrzyki Dolne Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” ZA
4.6. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.5. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym ZA
4.4. W sprawie ustanowienia pomników przyrody, ZA
4.3. W sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska ZA
4.2. W sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2019 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady ZA
4.1. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019 ZA
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA
2. Przyjecie porządku obrad ZA


2019-01-29 08:00

VI sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.20. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.20. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.19. W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, ZA
5.18. w sprawie zmiany uchwały nr V5419 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok ZA
5.17. w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych ZA
5.16. w sprawie zamiaru utworzenia publicznej Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Ustrzykach Dolnych ZA
5.15. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
5.14. w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.13. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej numerem działki 2363/9 ZA
5.12. w sprawie przystąpienia do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” dla miasta i gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne, ZA
5.10. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, ZA
5.9. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, ZA
5.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonych numerami działek 2042/2 i 2045/1, ZA
5.7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przemysłowa II” ZA
5.6. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ”Stadion zimowy” ZA
5.5. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, ZA
5.4. w sprawie pozbawiania kategorii dróg gminnych połozonych w gminie Ustrzyki Dolne ZA
5.3. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Ustrzyki Dolne, ZA
5.2. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków, ZA
5.1. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych, zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym, ZA
4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2019-01-03 10:00

V sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
6.10. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2019 rok ZA
6.9. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ZA
6.8. w sprawie zmiany uchwały Nr LV/674/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne” ZA
6.7. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Sieć wodociągowa w m-ci Krościenko, Przebudowa drogi gminnej w Ustrzykach Dolnych ul, Jagiellońska, ul. Sikorskiego, Termomodernizacja budynków mieszkalnych, Budowa kanalizacji sanitarnej, Rozbudowa kompleksu basenów Delfin PT, Budowa stadionu zimowego) ZA
6.6. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Kompleksowa przebudowa budynku Orange wraz ze zmianą sposobu użytkowania PT) ZA
6.5. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Zakup nieruchomości w Ustrzykach Dolnych - Orange) ZA
6.4. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok (Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali przy SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych) ZA
6.3. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Przemyśl w 2019 roku ZA
6.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
6.1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok ZA
5.8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na 2019 rok ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
5.7. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza ZA
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskej ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2018-12-20 14:30

IV sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
7.12. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr II/14/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne ZA
7.11. w sprawie zmiany uchwały nr VI/47/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2015 – 2020 ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.10. w sprawie powołania Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych ZA
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
7.9. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych BRAK UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
7.8. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
7.7. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe ZA
7.6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021 ZA
7.5. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych ZA
7.4. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ZA
7.3. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów ZA
7.2. w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok w zakresie ubezpieczenia majątku ZA
7.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 ZA


2018-11-26 10:00

III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
4.20. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i promocji w Ustrzykach Dolnych ZA
4.19. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.18. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ZA
4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych ZA
4.16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.15. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu ZA
4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne ZA
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne ZA
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych PRZECIW
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych ZA
4.11. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady” ZA
4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza ZA
4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza ZA
4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza ZA
4.9. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne ZA
4.8. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne ZA
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego ZA
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Wojtkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 173 ZA
4.5. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustjanowa Dolna, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej ZA
4.4. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/566/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2017 roku udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego ZA
4.3. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków ZA
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów ZA
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów PRZECIW
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów PRZECIW
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów ZA
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów ZA
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 ZA
2. Przyjęcie porządku obrad ZA


2018-11-22 10:00

II nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

zobacz
5.8. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne ZA
5.7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. ZA
5.6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2019, ZA
5.5. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok, ZA
5.4. Uchwała w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok, ZA
5.3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, ZA
5.2. Uchwała w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, ZA
5.1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r. ZA
4. Przyjęcie porządku obrad. ZA
3. Wniosek formalny Radnego Pana Czesława Urbana PRZECIW
2. Wniosek formalny Burmistrza ZA