Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
2019-08-07 09:00
XIII sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie XIII sesji Rady Miejskiej
2.Przyjęcie porządku obrad
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
3.Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Protokół sesja XI
4.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Protokół sesja XII
5.Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie
5.1.w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Akademia Bieszczdzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.2.w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu "Akademia Bieszczdzkiego Seniora" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.3.w sprawie uchylenia uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.4.w sprawie uchylenia uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.5.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr V/54/19 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie zaciagania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.6.sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków mieszkalnych"
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.7.w sprawie zaciagania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2019 rok na zadanie pn. "Propagowanie łaczności internetowej w społecznościach lokalnych - Wifi4EU"
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.8.sprawie przystąpienia do procedury ustalenia i zmiany granic wsi i sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.9.w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości oznaczonej numerem działki 1326/2
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.10.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Łobozew Górny
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.11.w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż połozonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego - Bandrów Narodowy
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.12.w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.13.w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych będącej własnością Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.14.w sprawie likwidacji Filii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Eugeniusza Wanieka w Ustrzykach Dolnych zlokalizowanej w Bandrowie Narodowym
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.15.w sprawie nawiązania przez Gminę Ustrzyki Dolne współpracy z Gmina Potęgowo
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.16.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.17.w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.18.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2019
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
5.19.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
GŁOSOWANIE
Głosowanie radnych
6.Interpelacje i zapytania radnych
7.Sprawy różne
8.Zakończenie obrad.