Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny
PDF
2018-11-26 10:00
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
1.Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej
2.Przyjęcie porządku obrad
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
3.Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny
4.Prezentacja uchwał. Opinie komisji. Dyskusja. Głosowanie.
4.1.w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.2.w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Ryszarda Lawrenca w sprawie wprowadzenia pierwszej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (21.43%)
(3)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Ryszarda Lawrenca w sprawie wprowadzenia drugiej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie wprowadzenia trzeciej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ODRZUCONO
ZA (35.71%)
(5)
PRZECIW (64.29%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie wprowadzenia czwartej poprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów.
ODRZUCONO
ZA (28.57%)
(4)
PRZECIW (64.29%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (21.43%)
(3)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
4.3.w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.4.w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/566/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2017 roku udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.5.w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustjanowa Dolna, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.6.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Wojtkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 173
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.7.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.8.w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.9.w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
4.10.w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pani Anny Buczek w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Ryszarda Lawrenca na przedstawiciela Rady Miejskiej w Zgromadzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pani Anny Buczek w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Bogdana Kwaśnika na przedstawiciela Rady Miejskiej w Zgromadzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.11.w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (92.86%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
4.12.w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Piotra Mazura w sprawie zgłoszenia kandydatury Pana Juliana Czarneckiego na przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Społecznej działającej przy SP ZOZ.
ZATWIERDZONO
ZA (57.14%)
(8)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Arkadiusza Lupy w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Magdaleny Kulki na przedstawiciela Rady Miejskiej w Radzie Społecznej działającej przy SP ZOZ.
ODRZUCONO
ZA (35.71%)
(5)
PRZECIW (64.29%)
(9)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (7.14%)
(1)
WSTRZYMAŁO SIĘ (28.57%)
(4)
szczegóły głosowania
4.13.w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Jana Kniaziowskiego w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Anny Buczek na przedstawiciela Rady Miejskiej w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
WNIOSEK FORMALNY: Wniosek formalny Pana Jana Kniaziowskiego w sprawie zgłoszenia kandydatury Pani Bożeny Bałkoty na przedstawiciela Rady Miejskiej w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.14.w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
WNIOSEK FORMALNY: w sprawie zakończenia dyskusji oraz przejścia do głosowania.
ZATWIERDZONO
ZA (64.29%)
(9)
PRZECIW (35.71%)
(5)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (78.57%)
(11)
PRZECIW (14.29%)
(2)
WSTRZYMAŁO SIĘ (7.14%)
(1)
szczegóły głosowania
PLIKI DO POBRANIA
# Plik
Statut Gminy
4.15.w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (85.71%)
(12)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (14.29%)
(2)
szczegóły głosowania
4.16.w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.17.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.18.w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.19.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(14)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
4.20.w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i promocji w Ustrzykach Dolnych
OPINIA KOMISJI
Komisja rewizyjna
OPINIA POZYTYWNA
GŁOSOWANIE
ZATWIERDZONO
ZA (100%)
(13)
PRZECIW (0%)
(0)
WSTRZYMAŁO SIĘ (0%)
(0)
szczegóły głosowania
5.Wolne wnioski i zapytania radnych
6.Sprawy różne
7.Zakończenie obrad