Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych
Portal informacyjny

Posiedzenia komisji

Data posiedzenia Miejsce Informacje
2019-06-17
10:00
<p>&nbsp;</p>
2019-06-14
13:00
<p>&nbsp;</p>


Stanowiska komisji / Kadencja 2018-2023

Posiedzenie sesji / punkt obrad Stanowisko
2019-10-30
XVI Sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.8. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Brzegi Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.20. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zatwierdzenia Statutu Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i promocji w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.19. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.18. w sprawie zmiany uchwały rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Międzyszkolnej Krytej Pływalni „Delfin” w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.17. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.16. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.15. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych oraz nadania jej statutu
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.14. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.13. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.12. w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.11. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania p.n. „Zielone Bieszczady”
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.10. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Ustrzyki Dolne do Zgromadzenia Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.9. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.8. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ustrzyki Dolne
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonych na terenie miejscowości Stańkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Wojtkowa, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 173
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.5. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustjanowa Dolna, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.4. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/566/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2017 roku udzielenia pomocy finansowej w 2018 r. dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.3. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy na dostawę wody i odprowadzenia ścieków
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.2. w sprawie ustalenia diet radnych oraz sołtysów
OPINIA POZYTYWNA
2018-11-26
III sesja Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
4.1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018
OPINIA POZYTYWNA